top of page
bgc wales logo

Cathryn Evans

Cathryn Evans ydw i a dwi'n Rheolwr Ymgysylltu ar gyfer Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yng Nghymru, yn helpu sefydliadau fel chi i wneud cais am gyllid i redeg prosiectau treftadaeth ledled Cymru.

I'm Cathryn Evans and I'm an Engagement Manager for the National Lottery Heritage Fund in Wales, helping organisations like you apply for funding to run heritage projects across Wales. 

Rwy'n dod o Ogledd Cymru yn wreiddiol ond symudais i Gaerdydd ddeng mlynedd yn ôl ac yn ystod saith o'r rheini roeddwn i'n rhan o Glybiau Bechgyn a Merched Cymru. Yn gyntaf fel ymchwilydd gwirfoddol ac yna fel Cydlynydd Prosiectau, gan weithio gyda phobl ifanc a threftadaeth yn ogystal â phrosiectau eraill fel amryw o Gyfnewidfeydd Ieuenctid, y Prawf Canŵio 100 milltir a'r prosiect Cynhwysiant Gweithredol. Roeddwn hefyd yn fentor i'n gwirfoddolwyr ESC yn ystod fy amser yno.

I'm from North Wales originally but I moved to Cardiff ten years ago and during seven of those I was part of BGCWales. First as a volunteer researcher and then as a Project Coordinator, working with young people and heritage as well as other projects such as various Youth Exchanges, the 100-mile Canoe Test and the Active Inclusion project. I was also a mentor for our EVS volunteers during my time there.

Mae gen i radd BA Anrhydedd mewn Hanes a Hanes Cymru, gradd Meistr yn Hanes Cymru ac rydw i'n Weithiwr Ieuenctid cymwys lefel 3.

I have a BA Hons degree in History and Welsh History, a Masters in Welsh History and I'm a level 3 qualified Youth Worker.

Rwy'n ddiolchgar iawn o hyd bod gen i gysylltiad agos â'r sefydliad fel ymddiriedolwr. Mae'r sgiliau rwy'n gobeithio dod i'm rôl yn cynnwys Arweinyddiaeth, Ysgrifennu Ceisiadau, Ymchwilydd, Dealltwriaeth o'r sector, Dealltwriaeth o'r sefydliad, Cyfryngau cymdeithasol a Siaradwr Cymraeg Rhugl.

I'm really grateful to still have a close connection with the organisation as a trustee. The skills I hope to bring to my role include Leadership, Application Writing, Researcher, Understanding of the sector, Understanding of the organisation, Social Media and fluent Welsh Speaker.

Ychydig amdanaf i, fy angerdd yw canu ac rwy'n aelod o gôr o fri rhyngwladol o'r enw CF1, sy'n teithio ledled y byd i gystadlu mewn cystadlaethau ac i berfformio mewn gwahanol leoliadau. Ymhlith y diddordebau eraill mae Hanes, Teithio, Cerdded / Rhedeg, Ymchwil, Cymdeithasu, Chwaraeon a Dramâu Trosedd.

A bit about me - my passion is to sing and I'm a member of an Internationally acclaimed choir CF1 who travel all over the world to compete in competitions and to perform in various locations. Other interests include History, Travel, Walking/Running, Research, Socialising, Sport and Crime Dramas.

I believe I'm quite an approachable person and I like getting involved. Therefore, I hope, once things have improved, I will attend events and help out wherever possible.

Rwy'n credu fy mod i'n berson eithaf hawdd i siarad gydag ac rwy'n hoffi cymryd rhan felly rwy'n gobeithio, unwaith y bydd pethau wedi gwella, y byddaf yn mynychu digwyddiadau ac yn helpu lle bynnag y bo modd.

bottom of page