Welsh Sports Association - DBS Check

As part of our commitment to safeguarding in sport, Boys and Girls Clubs of Wales uses the Welsh Sports Association  (WSA) DBS Checking Service for Sport & Leisure. The service is run through its trading arm Vibrant Nation, and provides bilingual, online DBS checks (Disclosure and Barring Service, formally CRB). 

The WSA is the only provider of a fully bilingual system and service in Wales, and even offer a free DBS bilingual helpline should you have any questions. WSA offer a range of ID verification options, including the Post Office. The system also utilises the DBS Update Service, allowing Boys and Girls Clubs of Wales to fully enhance our safeguarding practices. 

The system is entirely web-based and can be accessed from any location, and is available 24 hours a day, seven days a week. The system will also guide you through the process, ensuring that all correct information is provided thus reducing the likelihood of errors. Most applications are returned within 2 weeks, although many come back much quicker than this, some as quickly as 24 hours. 

All individuals working with/having regular unsupervised contact with children should undertake an enhanced disclosure DBS check. 

 

For more information on DBS checks, please contact the Welsh Sports Association via the e-mail address or Helpline service below: 

 

admin@vibrantnation.co.uk Tel 029 2033 4995 

 

Alternatively contact: office@bgc.wales

wsa-logo.jpg

Fel rhan o'n hymrwymiad i ddiogelu mewn chwaraeon, mae Clybiau Bechgyn a Merched Cymru yn defnyddio Gwasanaeth Gwirio DBS Cymdeithas Chwaraeon Cymru (WSA) ar gyfer Chwaraeon a Hamdden. Mae'r gwasanaeth yn cael ei redeg trwy ei gangen fasnachu Cenedl Fyw, ac mae'n darparu gwiriadau DBS ar-lein dwyieithog (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, CRB ffurfiol). 

Y WSA yw'r unig ddarparwr system a gwasanaeth cwbl ddwyieithog yng Nghymru, ac mae hyd yn oed yn cynnig llinell gymorth ddwyieithog am ddim gan y DBS os oes gennych unrhyw gwestiynau. Mae WSA yn cynnig amrywiaeth o opsiynau dilysu hunaniaeth, gan gynnwys Swyddfa'r Post. Mae'r system hefyd yn defnyddio Gwasanaeth Diweddaru'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, gan ganiatáu Clybiau Bechgyn a Merched Cymru i wella ein harferion diogelu yn llawn. 

Mae'r system yn gyfan gwbl ar y we a gellir ei chyrchu o unrhyw leoliad, ac mae ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos. Bydd y system hefyd yn eich arwain drwy'r broses, gan sicrhau bod yr holl wybodaeth gywir yn cael ei darparu gan leihau'r tebygolrwydd o gamgymeriadau. Dychwelir y rhan fwyaf o geisiadau o fewn 2 wythnos, er bod llawer yn dod yn ôl yn llawer cyflymach na hyn, rhai mor gyflym â 24 awr. 

Dylai pob unigolyn sy’n gweithio gyda phlant/sy’n dod i gysylltiad rheolaidd heb oruchwyliaeth â phlant gael gwiriad datgeliad manwl gan y DBS. 

I gael rhagor o wybodaeth am wiriadau DBS, cysylltwch â Chymdeithas Chwaraeon Cymru drwy’r cyfeiriad e-bost neu’r gwasanaeth Llinell Gymorth isod: 

 

admin@vibrantnation.co.uk Tel 029 2033 4995  

 

Fel arall, cysylltwch: office@bgc.wales

wsa-logo.jpg